افزودن به لیست علاقه مندی ها

آموزش ریاضی ششم ابتدایی

ثبت‌ نام شده: 29 متقاضی
مدت زمان: 20 ساعت
سخنرانی: 103
سطح: متوسط

بایگانی

ساعات کاری

دوشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
سه شنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
چهارشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
پنج شنبه بسته شده
جمعه بسته شده
شنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر
یکشنبه 9:30 صبح - 5:00 بعد از ظهر

ریاضی پایه ششم

 ریاضی پایه ششم آخرین بحث ریاضی مقطع ابتدایی است که ضمن تکمیل دروس سال‌های پیش، باعث آمادگی فرد برای شروع ریاضیات دوره متوسطه اول می‌شود. بنابراین اهمیت بالای ریاضیات پایه ششم کاملا مشخص است. در نتیجه شما والدین و دبیران باید نسبت به آموزش دقیق مباحث این دوره به دانش آموزان حساسیت خاصی داشته باشید.

سر فصل‌های فیلم آموزشی ریاضی ششم

 فصل ۱) عدد و الگوهای عددی

 • درس اول: الگوهای عددی
 • درس دوم: یادآوری عددنویسی
 • درس سوم: بخش پذیری
 • درس چهارم: معرفی اعداد صحیح

فصل ۲) کسر

 • درس اول: جمع و تفریق کسرها
 • درس دوم: ضرب کسرها
 • درس سوم: تقسیم کسرها
 • درس چهارم: محاسبات با کسر

فصل ۳) اعداد اعشاری

 • درس اول: یادآوری
 • درس دوم: یادآوری ضرب و تقسیم
 • درس سوم: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
 • درس چهارم: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

فصل ۴) تقارن و مختصات

 • درس اول: مرکز تقارن و تقارن مرکزی
 • درس دوم: دوران
 • درس سوم: محورهای مختصات
 • درس چهارم: تقارن و مختصات

فصل ۵) اندازه گیری

 • درس اول: طول و سطح
 • درس دوم: حجم و جرم
 • درس سوم: مساحت دایره
 • درس چهارم: خط و زاویه

فصل ۶) تناسب و درصد

 • درس اول: کسر، نسبت و تناسب
 • درس دوم: درصد
 • درس سوم: کاربرد درصد در محاسبات مالی
 • درس چهارم: کاربرد درصد در آمار و احتمال

فصل ۷) تقریب

 • درس اول: تقریب
 • درس دوم: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

 

 

فصل اول : عدد و الگوهای عددی

1
ریاضی ششم دبستان ( یادآوری الگوها)
2
ریاضی پایه ششم دبستان ( فعالیت صفحه ۲)
3
ریاضی پایه ششم دبستان( فعالیت صفحه ۳ ریاضی)
4
ریاضی پایه ششم دبستان ( صفحه ۴)
5
ریاضی ششم دبستان (کار در کلاس صفحه 5 )
6
ریاضی ششم دبستان ( تمرین صفحه 6)
7
ریاضی ششم دبستان ( صفحه 7)
8
ریاضی پایه ششم دبستان ( صفحه ۷)
9
ریاضی ششم دبستان ( فعالیت صفحه 8 )
10
ریاضی ششم دبستان (کار در کلاس صفحه 9)
11
ریاضی ششم دبستان ( آموزش صفحه 10)
12
ریاضی ششم ابتدایی ( صفحات 11 و 12 )
13
ریاضی ششم دبستان ( بخش پذیری)
14
ریاضی ششم ابتدایی ( کار در کلاس صفحه 13)
15
ریاضی ششم ابتدایی ( فعالیت صفحه 13)
16
ریاضی ششم دبستان (معرفی اعداد صحیح)
17
ریاضی ششم ابتدایی ( کار در کلاس صفحه 15)

فصل 2) کسر

1
ریاضی پایه ششم ابتدایی (آموزش صفحه 24)
2
ریاضی پایه ششم ابتدایی ( آموزش صفحه 25)
3
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 26)
4
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 27)
5
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 28)
6
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحات 30 و 31)
7
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 32)
8
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 33)
9
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 34)
10
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 35)
11
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 35)

فصل ۳) اعداد اعشاری

1
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحات 44 و 45)
2
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحات 45 و 46)
3
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 47)
4
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 48)
5
ریاضی پایه ششم ابتدایی (فعالیت صفحه 49)
6
ریاضی پایه ششم ابتدایی (کار در کلاس صفحه 49)
7
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 50)
8
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 51)
9
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحات 53 و 54)
10
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 55)
11
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 55)
12
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 56)
13
ریاضی پایه ششم ابتدایی (صفحه 57)

فصل ۴) تقارن و مختصات

1
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی فعالیت 2 صفحه 64
2
فعالیت 3 صفحه 64
3
ریاضی ششم فصل چهارم کاردرکلاس بالای صفحه 65
4
ریاضی ششم فصل چهارم کاردرکلاس پایین صفحه 65
5
ریاضی ششم فصل چهارم فعالیت صفحه 65
6
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی فعالیت 1 صفحه 66
7
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی فعالیت صفحه 66
8
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی فعالیت 2 صفحه 66
9
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی فعالیت 3 صفحه 66
10
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی کاردر کلاس 1 صفحه 67
11
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی فعالیت 1 صفحه 68
12
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی کاردر کلاس 2 صفحه 68
13
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی کاردر کلاس 3 صفحه 68
14
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی فعالیت 2 صفحه 68
15
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی تمرین 1 صفحه 69
16
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی تمرین 2 صفحه 69
17
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی تمرین 3صفحه 69
18
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی تمرین 4 صفحه 69
19
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی تمرین 5صفحه 69
20
ریاضی ششم فصل چهارم مرکز تقارن و تقارن مرکزی تمرین 6 صفحه 69
21
ریاضی ششم فصل چهارم دوران تدریس صفحه 70
22
ریاضی ششم فصل چهارم دوران فعالیت صفحه 70
23
ریاضی ششم فصل چهارم دوران کاردرکلاس صفحه 71
24
ریاضی ششم فصل چهارم دوران فعالیت 1 صفحه 71
25
ریاضی ششم فصل چهارم دوران کاردرکلاس صفحه 72
26
ریاضی ششم فصل چهارم دوران فعالیت 1 صفحه 72
27
ریاضی ششم فصل چهارم دوران فعالیت 2 صفحه 72
28
ریاضی ششم فصل چهارم دوران فعالیت 2 صفحه 73
29
ریاضی ششم فصل چهارم دوران فعالیت 3 صفحه 73
30
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات تدریس صفحه 74
31
ریاضی ششم فصل چهارم محور های مختصات فعالیت 1 صفحه 74
32
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات کاردرکلاس 1و2و3 صفحه 75
33
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات فعالیت 2 صفحه 75
34
ریاضی ششم فصل چهارم کاردرکلاس 4و5و6 صفحه 76
35
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات فعالیت 1 صفحه 76
36
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات فعالیت 2 صفحه 76
37
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات کاردرکلاس 1 صفحه 77
38
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات کاردرکلاس 2 صفحه 77
39
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات کاردرکلاس 3 صفحه 77
40
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات کاردرکلاس 4 صفحه 77
41
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات فعالیت 1 صفحه 78
42
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات فعالیت 2 صفحه 78
43
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات کاردرکلاس 1و2 صفحه 78
44
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات تمرین 1 صفحه 79
45
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات تمرین 2 صفحه 79
46
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات تمرین 3 صفحه 79
47
ریاضی ششم فصل چهارم محورهای مختصات تمرین 4صفحه 79
48
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات فعالیت 1 صفحه 80
49
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات فعالیت 2 صفحه 80
50
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات فعالیت 3 صفحه 80
51
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات کاردرکلاس 1 صفحه 80
52
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات کاردرکلاس 2و3 صفحه 81
53
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات فعالیت 1صفحه 81
54
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات تمرین 1 صفحه 82
55
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات تمرین 2 صفحه 82
56
ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات تمرین 3 صفحه 82
57
ریاضی ششم فصل چهارم مرور فصل فرهنگ نوشتن صفحه 83
58
ریاضی ششم فصل چهارم مرور فصل تمرین 1 صفحه 83
59
ریاضی ششم فصل چهارم مرور فصل تمرین 2 صفحه 83
60
ریاضی ششم فصل چهارم مرور فصل تمرین 4 صفحه 84
61
ریاضی ششم فصل چهارم مرور فصل تمرین 5 صفحه 84
62
ریاضی ششم فصل چهارم مرور فصل تمرین 6 صفحه 84

فصل ۵) اندازه گیری

فصل ۶) تناسب و درصد

فصل ۷) تقریب

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
آموزش ریاضی ششم ابتدایی
قیمت:
رایگان