ابتدایی

ابتدایی
مبتدی
8 سخنرانی
20 ساعت
پایه ششم ابتدایی
متوسط
103 سخنرانی
20 ساعت
پایه چهارم ابتدایی
متوسط
58 سخنرانی
20 ساعت
پایه سوم ابتدایی
متوسط
61 سخنرانی
20 ساعت
پایه دوم ابتدایی
متوسط
43 سخنرانی
20 ساعت
پایه اول ابتدایی
متوسط
22 سخنرانی
20 ساعت
پایه پنجم ابتدایی
متوسط
15 سخنرانی
20 ساعت