متوسطه

پایه هفتم متوسطه
متوسط
19 سخنرانی
20 ساعت
پایه نهم متوسطه
متوسط
15 سخنرانی
20 ساعت
پایه هشتم متوسطه
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
پایه دوازدهم متوسطه
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
پایه یازدهم متوسطه
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
پایه دهم متوسطه
متوسط
1 سخنرانی
20 ساعت
پایه نهم متوسطه
متوسط
8 سخنرانی
20 ساعت